KAMU HİZMET STANDARTLARI

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
ÇANAKKALE LİMAN BAŞKANLIĞI
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN
HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA
İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ SÜRE)

1 Denize Elverişlilik Belgesi (DEB) a) Dilekçe,
b) Eski Denize Elverişlilik Belgesi,
c) Belge Harç dekontu,
d) Avlanma ruhsatı fotokopisi (Balık avlama gemileri için Vizesi yapılmış şekilde)
e) Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi Fotokopisi
7 gün
2 Tonilato Belgesi a) Dilekçe,
b) Klas mektubu,
c) Gemi, Su Aracı İnşa, Tadilat Takip Raporu,
d) Gemi, Su Aracı Yapı Bildirisi,
e)Tekne inşa ve makine faturası,
f) Genel Yerleşim Planı, Endaze (Form ) Planı, Boyuna Kesit ve Güverte Planı, Orta Kesit Planı, Boyutlandırma, Dış Kaplama Planları (Sadece çelik ve alüminyum gövdeli tekneler için), Enine Mukavemet Modülü Hesabı, Seyir Fenerleri Resmi, Perdeler (Tam boyu 24 metre ve üzerindeki tüm gemilerden), Boyuna Mukavemet Hesabı (Tam boyu 65 metreden büyük tüm gemilerden istenir. Ahşap ve fiber teknelerden boyuna mukavemet hesabı istenmeyecektir.) Makine Dairesi Yerleşim Planı (Tam boyu 24 metre ve üzerindeki tüm gemilerden), Kapasite Planı (Tam boyu 24 metre ve üzerindeki tüm gemilerden), İzolasyon Planı (Tam boyu 24 metre ve üzerindeki yük ve yolcu gemilerinden), Yangın ve Emniyet Planı (Tam boyu 24 metre ve üzerindeki tüm gemilerden), Fribord Hesabı, Stabilite (Tam boyu 24 metrenin üzerindeki tüm gemilerden Stabilite Bukleti istenecektir.), Denge Hesabı (Stabilite Bukleti istenmeyen gemilerden)   
g) fribord hesapları,
h) 15 metreden küçük gemi ve su aracının baş, kıç ve yandan (bir taraftan) çekilmiş üç adet fotoğrafı
i) Gezi Tekneleri Yönetmeliği kapsamındaki teknelerden ayrıca uygunluk beyanı.
j) Belge Harç dekontu,
k) Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden geminin Balık Avlama olarak ruhsatlanabileceğine dair yazı (Zayii ilanı Zayii durumlarında başvurularda istenir)
7 gün
3 Gemiadamı Donatımında Asgari Emniyet Belgesi a) Dilekçe,
b) Döner sermaye ücreti dekontu
c) Tonilato Belgesi Fotokopisi
3 gün
4 Yük Gemisi İnşa Emniyet Belgesi a) Dilekçe
b) Klas raporu
c) Klas mektubu
d) Sac ölçüm Raporu
e) Harç dekontu
f) Döner Sermaye ücret dekontu
3 gün
5 Yük Gemisi Teçhizat Emniyet Belgesi a) Dilekçe
b) Klas raporu
c) Klas mektubu
d) Harç dekontu
e) Döner Sermaye ücret dekontu
3 gün
6 Yük Gemisi Radyo Emniyet Belgesi a) Dilekçe
b) Klas raporu
c) Klas mektubu
d) Harç dekontu
e) Döner Sermaye ücret dekontu
3 gün
7 Yolcu Gemisi Emniyet Belgesi a) Dilekçe
b) Klas raporu
c) Klas mektubu
d) Harç dekontu
e) Döner Sermaye ücret dekontu
3 gün
8 Muafiyet Belgesi a) Dilekçe
b) Döner Sermaye ücret dekontu

3 gün

9 Uluslararası Petrol Kirliliği Önleme Belgesi a) Dilekçe
b) Döner Sermaye ücret dekontu
3 gün
10 Uluslararası Hava Kirliliğinin Önlenmesi Belgesi a) Dilekçe
b) Makine için Üreticisinin  Bayrak Devleti Tarafından yayınlanmış Makine Uluslar arası Hava Kirliliği Önleme Belgesi (EIAPPC)
c) Döner Sermaye ücret dekontu
3 gün
11 Uluslararası Pissularla Kirliliğinin Önlenmesi Belgesi a) Dilekçe
b) Döner Sermaye ücret dekontu
3 gün
12 Geçici Uygunluk Belgesi (Interim DoC) a) Dilekçe (Başvuru Formu Ek-4)
b) ISM Kod bölüm 11.3 de tanımlanan Emniyetli Yönetim El Kitabının kontrollü kopyası, formlar ve kontrol listelerini içeren prosedürler
c) Ek-5’de düzenlenen, SMS altında işletilen gemi cinsleri ve gemi isimleri listesi
d) İşleticiye ait onaylı ticari sicil gazete sureti
e) İdare’nin veya yetkilendirilmiş kuruluşun gerekli görmesi durumunda talimatlar, kontrol listeleri, prosedürler gibi istenen diğer belge ve dokümanlar
f) SMS Uygulama Planı
g) Uluslararası Emniyetli Yönetim (ISM) Kodu İşletici Bildirimi (Ek-1)
h) Uluslararası Emniyetli Yönetim (ISM) Kodu Atanmış Kişi Bildirimi (Ek-2)
i) Şirket Tanıtım Numarasını ihtiva eden doküman
j) Döner Sermaye ücret dekontu
3 gün
13 Uygunluk Belgesi (DoC) a) Dilekçe (Başvuru Formu Ek-4)
b) ISM Kod bölüm 11.3 de tanımlanan Emniyetli Yönetim El Kitabının kontrollü kopyası, formlar ve kontrol listelerini içeren prosedürler
c) Ek-5’de düzenlenen, SMS altında işletilen gemi cinsleri ve gemi isimleri listesi
d) İşleticiye ait onaylı ticari sicil gazete sureti
e) İdare’nin veya yetkilendirilmiş kuruluşun gerekli görmesi durumunda talimatlar, kontrol listeleri, prosedürler gibi istenen diğer belge ve dokümanlar
f) SMS Uygulama Planı
g) Uluslararası Emniyetli Yönetim (ISM) Kodu İşletici Bildirimi (Ek-1)
h) Uluslararası Emniyetli Yönetim (ISM) Kodu Atanmış Kişi Bildirimi (Ek-2)
i) Döner Sermaye ücret dekontu
10 gün
14

Geçici Emniyetli Yönetim Belgesi (Interim SMC)

a) Dilekçe (Başvuru Formu Ek-6)
b) Geçerli DoC sureti,
c) ISM Kod Bölüm 11.3’te tanımlanan ve aslı gibi onaylanmış emniyetli yönetim el kitabı, formlar ve kontrol listelerini içeren prosedürlerden birer nüsha,
d) 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun kapsamında verilen Denize Elverişlilik Belgesi (DEB) sureti
e) ) İdare veya yetkilendirilmiş kuruluşun gerekli görmesi durumunda istenen diğer belgeler
f) Döner Sermaye ücret dekontu
3 gün
15 Emniyetli Yönetim Belgesi (SMC) a) Dilekçe (Başvuru Formu Ek-6)
b) Geçerli DoC sureti,
c) ISM Kod Bölüm 11.3’te tanımlanan ve aslı gibi onaylanmış emniyetli yönetim el kitabı, formlar ve kontrol listelerini içeren prosedürlerden birer nüsha,
d) 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun kapsamında verilen Denize Elverişlilik Belgesi (DEB) sureti
e) ) İdare veya yetkilendirilmiş kuruluşun gerekli görmesi durumunda istenen diğer belgeler
f) Döner Sermaye ücret dekontu
10 gün
16 CLC-92 Sertifikası a) Dilekçe
b) Sigorta veya banka teminatı
c) Döner Sermaye ücret dekontu
1 gün
17 Yangın Söndürme Sistemleri ve Elemanları için Muayene ve Test Sertifikası Düzenleme Yetki Belgesi

a) Dilekçe (Şirket temsilcisinin adı, soyadı ve T.C kimlik numarası belirtilecek),
b) Servis sağlayıcıya ait Ticaret Sicil Gazetesi örneği (Tüzel Kişilerde),
c) İmza sirküleri
d) Yerleşim Planı (İlk müracaatta veya değişiklik yapıldığında),
e) İlgili kurumdan alınmış İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (İlk müracaatta), 
f) Servis sağlayıcı tarafından servis sonu düzenlenen sertifikanın boş bir örneği,
g) Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlüğünden test-dolum-bakım yapma yetki belgesi örneği ,                 
h) TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi örneği 
i) Yangın tüpü üreticisi ile servis sağlayıcısı arasında yapılan sözleşme örneği ,
j) Üretici firmalar tarafından servisi yapacak personele eğitim sonucu verilen eğitim belgesinin (yabancı dilde ise tercümesinin) noter tasdikli örneği,        
k) Genel Esaslar başlığında yer alan “C” maddesindeki taahhütname,
l) Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlüklerince verilen dolum, bakım ve hidrostatik test Yeterlilik Belgesi’nde, CO2 (Karbondioksit)’li yangın söndürücülere ilişkin yetkisinin olduğu ve/veya olmadığı durumlarda, CO2 tankı bulunmadığı halde bu tüplerin dolumunu da yapmak isteyen servis sağlayıcıların;

1.Tüpleri dolduracakları firma ile yapmış oldukları sözleşmenin noter onaylı fotokopisi,
-Tüpleri dolduracak olan servis sağlayıcıda da dolum tankını kiralamış ise asıl tank sahibi ile yaptığı sözleşmeye, tanklardan başka servis sağlayıcılarının da faydalandırılabileceğine dair hükmün bulunması,
-Yapılacak sözleşmede “CO2 tüplerinin dolumu CO2 tesisinin yetkili personeli    tarafından yapılacaktır” ibaresinin yer alması,
-Sözleşmeli servis sağlayıcının en az 5 ton kapasitede karbondioksit tankı bulunduğunun belgelenmesi (CO2 tankının en az 5 ton kapasitede olduğuna dair ilgili kurumdan alınmış kapasite raporu), 2.Sözleşme yapılan servis sağlayıcının Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüklerince verilen dolum, bakım ve hidrostatik test Yeterlilik Belgesi’nde, CO2’li yangın söndürücülere ilişkin yetkisinin yer alması ve belgenin noter onaylı nüshasının eklenmesi,
m) Döner sermaye hesabına yatırılan ücrete ait makbuz örneği,
n) Döner sermaye ücreti dekontu

10 gün
18

Can Sallarına Muayene ve Test
Sertifikası Düzenleme Yetki Belgesi

a) Dilekçe(Şirket temsilcisinin adı, soyadı ve T.C kimlik numarası belirtilecek),
b) Servis sağlayıcıya ait Ticaret Sicil Gazetesi örneği(Tüzel Kişilerde),
c) İmza sirküleri,
d) Yerleşim Planı (İlk müracaatta veya değişiklik yapıldığında),
e) İlgili kurumdan alınmış İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı,
f) Servis sağlayıcı tarafından servis sonu düzenlenen sertifikanın boş bir örneği,
g) Genel Esaslar başlığında yer alan “C” maddesindeki taahhütname,
h) Üretici Firma tarafından servis yapacak olan firmaya verilen yetki sertifikasının noter tasdikli örneği ve tercümesi,
i) Üretici firma tarafından servisi yapacak personele eğitim sonucu verilen eğitim belgesinin (yabancı dilde ise tercümesinin)  noter tasdikli örneği ve tercümesi,
j) Servis Ekipman Listesi.
k) Döner sermaye hesabına yatırılan ücrete ait makbuz örneği
10 gün
19 Can Kurtarma Filikalarına Muayene ve Test Sertifikası Düzenleme Yetki Belgesi a) Dilekçe (Şirket temsilcisinin adı, soyadı ve T.C kimlik numarası belirtilecek),
b) Servis sağlayıcıya ait Ticaret Sicil Gazetesi örneği(Tüzel Kişilerde),
c) İmza sirküleri,
d) Yerleşim Planı(İlk müracaatta veya değişiklik yapıldığında),
e) İlgili kurumdan alınmış İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı(İlk müracaatta), 
f) Servis sağlayıcı tarafından servis sonu düzenlenen sertifikanın boş bir örneği,
g) Üretici firma ile yapılan yetkili servis sözleşmesinin veya üretici firma tarafından servis yapacak olan firmaya verilen yetki sertifikasının noter tasdikli örneği ve tercümesi,
h) Üretici firma tarafından servisi yapacak personele eğitim sonucu verilen eğitim belgesinin (yabancı dilde ise tercümesinin) noter tasdikli örneği,
i) Genel Esaslar başlığında yer alan “C” maddesindeki taahhütname,
j) Döner sermaye hesabına yatırılan ücrete ait makbuz örneği
10 gün
20 Can Kurtarma Araçlarının İndirme ve Serbest Bırakma Düzenekleri için Muayene ve Test Sertifikası Düzenleme Yetki Belgesi a) Dilekçe (Şirket temsilcisinin adı, soyadı ve T.C kimlik numarası belirtilecek),
b) Servis sağlayıcıya ait Ticaret Sicil Gazetesi örneği(Tüzel Kişilerde),
c) İmza sirküleri,
d) Yerleşim Planı(İlk müracaatta veya değişiklik yapıldığında),
e) İlgili kurumdan alınmış İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı(İlk müracaatta)
f) Servis sağlayıcı tarafından servis sonu düzenlenen sertifikanın boş bir örneği,
g) Üretici firma ile yapılan yetkili servis sözleşmesinin veya üretici firma tarafından servis yapacak olan firmaya verilen yetki sertifikasının noter tasdikli örneği ve tercümesi,
h) Üretici firma tarafından servisi yapacak personele eğitim sonucu verilen eğitim belgesi noter tasdikli örneği ve tercümesi,
i) Genel Esaslar başlığında yer alan “C” maddesindeki taahhütname,
j) Döner sermaye hesabına yatırılan ücrete ait makbuz örneği

10 gün

21 İnşa ve ya Tadilat İzin Belgesi

a) Dilekçe
b) Gemi veya su aracı inşa başvuru belgesi (Ek-1) (Klaslı/klassız/CE’li İnşa işlemlerinde),
c) Gemi ve su aracı tadilat başvuru belgesi (Ek-2) (Klaslı/klassız tadilatlarda)
d) Ek-1 veya Ek-2’de temsilci imzalarının bulunması durumunda noter onaylı yetki belgesi
e) Kontrol Mühendisiyle yapılan sözleşme (Klassız inşa/tadilatlarda)
f)  Gerekli planlar

Klassız İnşa Edilecek Gemi ve Su Araçları
1-Genel Yerleşim Planı
2-Endaze (Form) Planı
3-Boyuna Kesit ve Güverte Planı
4-Ota Kesit Planı
5-Boyutlandırma
6-Dış Kaplama Planları
Klaslı İnşa Edilecek Gemi ve Su Araçları
1-Genel Yerleşim Planı
g) İdare tarafından yetkilendirilmiş bir klas kuruluşu ile yapılan sözleşme (klaslı İnşa /tadilatlarda)
h) Gemi sahibi/temsilcisi tarafından geminin CE’li olarak İnşa edileceğine dair yazılı beyan (CE’li inşalarda)

7 gün

22 Gemi ve Su Araçlarına ait Plan, Buklet ve Dokümanların Onaylanması a) Dilekçe
b) İlgili Plan, Buklet ve Onaylardan 2 nüsha
c) Döner sermaye hesabına yatırılan ücrete ait makbuz
15 gün
23 İnşa ve ya Tadilat İzin Belgesi Almış Gemilerin Periyodik Kontrolleri Dilekçe 5 gün

24

Gemilerin Yükleme Sınırlarının Tayin Edilerek Fribord Belgelendirme Sörveyinin Yapılması ve/veya Fribord Belgesi Vizesinin Yapılması

a) Dilekçe
b) Fribord Belgesi aslı veya fotokopisi
c) Harç dekontu
d) Döner Sermaye ücret dekontu

5 gün

25

Gümrük Muafiyeti Şerhi Düşülmesi

A.TURİZM AMAÇLI GEMİLER İLE TİCARİ YATLAR
1.Yeni ve kullanılmamış turizm amaçlı gemiler ile ticari yatların ithalinde:
a) Talepte bulunan şirketin Turizm Bakanlığından alınmış yat işletme belgesi
b) dilekçe
c)1 asıl ve 2 adet suret fatura ve tercümeleri (teknenin yeni ve kullanılmamış olduğunu, teknik özelliklerini belirtir ve yat işletme belgesindeki şirket adına düzenlenmiş)
d)Taahhütname (İthalin gerçekleşmesini müteakip tonilato belgesi çıkarılacağına dair)
e)İmza sirküleri
f) Klas kuruluşlarından birinden şartsız bir şekilde klaslı olması,
g)Geçerli bir tekne ve makine sigortasına sahip olması,
2.Yerli yeni inşa edilen turizm amaçlı gemiler ile ticari yatların makine-teçhizat ithali:
a)Dilekçe
b)Kültür ve Turizm Bakanlığından alınmış “İşletme belgesi”bulunması
c)Tersane sözleşmesi (Tersanenin Liman Başkanlığı sınırları içinde bulunması)
d)Projeleri
e)Muvakkat tescil (Liman Başkanlığı sınırları içindeki tescil limanlarına)
f)Taahhütname+İmza sirküleri
g) 1 asıl, 2 suret fatura ve tercümeleri yat adına düzenlenmiş,
h) Telsizle ilgili talepler için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden teknik uygunluk belgesi)
3. Mevcut turizm amaçlı gemiler ile ticari yatlara makine-teçhizat ithali:
a)Dilekçe
b)Tonilato Belgesi
c)Geçerli Denize Elverişlilik Belgesi
d)Talepte bulunan şirketin Turizm Bakanlığından alınmış işletme belgesinin mevcut bulunması
e)Taahhütname+imza sirküleri
f) 1 asıl, 2 suret fatura ve tercümeleri (yat adına düzenlenmiş)
g)Talepler ticari yatın teknik kütük kaydının olduğu Liman Başkanlığına yapılacaktır.
h) Telsizle ilgili talepler için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden teknik uygunluk belgesi
ı) Taleple ilgili kaptan veya cihazın servisinden teknik rapor.

B.BALIKÇI GEMİLERİ
1) Mevcut Balıkçı gemilerinin yurt dışından  makine-teçhizat ithalinde:
a)Dilekçe
b)1 asıl, 2 suret fatura ve tercümeleri (tekne adına düzenlenmiş )
c)Taahhütname (Bağlı bulunan birlik veya kooperatiften onaylı olacak)
d) Mutemet eliyle yapılan ithalatlardan mutemet sözleşmesi
e) Telsizle ilgili talepler için telsiz işleri Liman Başkanlığından teknik uygunluk belgesi
f) 18 GRT’dan küçüklerin talepleri halinde tescil edilmiş olmaları
g)Tonilato Belgesi ve geçerli denize elverişlilik belgesi
h) Talepte bulunan balıkçı gemisinin Liman Başkanlığı teknik kütüğüne kayıtlı olması veya Liman Başkanlığı sınırları içindeki tescil limanlarına tescil edilmiş olmaları
2. Yerli yeni inşa edilen  Balıkçı gemilerinin yurt dışından  makine-teçhizat ithalinde:
a) Dilekçe,1 asıl, 2 suret fatura ve tercümeleri (tekne adına düzenlenmiş )
b)Tersane sözleşmesi
c)Projeleri
d)Muvakkat tescil (Liman Başkanlığı sınırları içindeki tescil limanlarına)
e) Taahhütname (Bağlı bulunan birlik veya kooperatiften onaylı olacak)
f) Telsizle ilgili talepler için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüünden teknik uygunluk belgesiC.DİĞER GEMİLER
1) Yurt dışından ithal edilecek gemilerin ithalinde:
a) Dilekçe
b)12000 DWT’un üzerinde olması (Özel maksatlı ve özel yapılı gemilerde 499 GRT’un üzerinde olması)
c) 1 asıl, 2 suret fatura ve tercümeleri (tekne adına düzenlenmiş )
d) imza sirküleri
e) P&I klüplerinden biri tarafından yapılmış devamlı P&I sigortasına sahip olması,
f) Klas kuruluşlarından birinden şartsız bir şekilde klaslı olması,
g) Geçerli bir tekne ve makine sigortasına sahip olması,
2) Yerli ve yeni inşa edilecek olan  edilen gemilere makine-teçhizat ithalinde:
a) Dilekçe
b)Tersane sözleşmesi (Noter onaylı)( Liman Başkanlığı sınırları içinde tersanelerde inşa edilen)
c)Muvakkat tescil (Liman Başkanlığı sınırları içindeki tescil limanlarına)
d)Projeleri
e)Ticaret sicil gazetesi
f) 1 asıl, 2 suret fatura ve tercümeleri (tekne adına düzenlenmiş )
3) Mevcut gemilere makine-teçhizat ithalinde:
a) Dilekçe
b) 1 asıl, 2 suret fatura ve tercümeleri (tekne adına düzenlenmiş )
c) Taahhütname+imza sirküleri
d) Talepte bulunan balıkçı gemisinin Liman Başkanlığı teknik kütüğüne kayıtlı olması veya Liman Başkanlığı sınırları içindeki tescil limanlarına tescil edilmiş olmaları
e) Talep edilen malzemelerle ilgili olarak geminin bağlı bulunduğu klastan veya geminin kaptan veya başmühendisinden  teknik rapor.

D.GEMİ İNŞA TESİSLERİ (YÜZER HAVUZLAR DAHİL) NİN MAKİNE-TEÇHİZAT TALEPLERİ
a) Dilekçe
b) Gemi inşa tesislerinin Liman Başkanlığımız sınırları içinde olması,Yüzer havuzların Liman Başkanlığı teknik kütüğüne kayıtlı olması
c) Son yıla ait tasdikli kapasite raporu (sanayi odasından)
d) Tersane yerleşim planı (yüzer havuzlar için genel plan)
e) Talep edilen makine-teçhizatın yeni ve kullanılmamış olması
f) 1 asıl, 2 suret fatura ve tercümeleri (faturalarda tersane veya yüzer havuzun ismi olacak)
g) Taahhütname+imza sirküleri

3 gün

26

Liman Çıkış Belgesi Talebi

a) Dilekçe (Beyan ve Taahhüt)
b) Eski Yola Elverişlilik Belgesi
c) Asgari Donatım Belgesi
d) Yurtdışından gelen gemiler için acente dilekçesi
e) Tayfa Listesi
f) YEB harcı banka dekontu
g) Gemi Sertifikalarının Kontrolü
h) Geminin Yola Elverişli Olduğuna Dair Taahhütname
(ı) Yakıt Alım Defteri Kontrol Formu (E-denizcilik sisteminden düzenlenen-Balık Avlama Tekneleri için)

50 Dak.

27

Ordino

a) Dilekçe
b) Atık Bildirim Formu
c) CSR,ISPS Belgesi Fot.
d) Balast Raporlama Formu

10 Dak.

28

Transitlog Belgesi

Türk Bayraklı Ticari Yatlar
a)Dilekçe
b) Eski Transitlog Belgesi (Kontrol amaçlı)
c) DEB/Özel tekne Belgesi (Kontrol amaçlı)    d) Yeni Transitlog belgesi
Transitlog belgesi Yabancı Bayraklı Yatlar
a) Eski Transitlog Belgesi(Kontrol amaçlı)
b) Yeni Transitlog belgesi
c) Ship Register Belge Fotokopisi

Gemilerde yapılacak denetim hariç  30 Dak.

29

Gümrüklü Gemilere Yanaşma Belgesi

a) Dilekçe
b) Kimlik Fotokopisi
c) Tonilato,DEB ve Gemi  
d) Tasdikname Fotokopisi

30 Dak.

30

Tasdikname  Belgesi

a) Dilekçe
b) İsim Onayı
c) Donatan bilgileri.(Şahıs veya Şirket Belgeleri)
d) Tonilato Belgesi
e) Tasdikname(Eskisi)
f) 2a,2b Gemi Yapı Bildirisi
g) Fatura
h) Terkin Belgesi
i) Bayrak Şahadetnamesi
j) Gümrük Giriş Beyannamesi
k) Satış Belgesi(Bill Of Sale)
l) Takdir Komisyonu Kararı
m) Kaptan Talimatnamesinin Teslimi
n) ÖTV Defteri İadesi
o) İcra ve Mahkeme Kararı
ö) İcra Satış Harcı Belgesi

1 Saat

31

Ötv'siz yad ve ghkj'li düzenlenmesi

a)Dilekçe
b) Gemi Tasdiknamesi
c) DEB
d) Su Ürünleri Ruhsat Teskeresi(Balıkçılar için)
e) Vergi Kimlik Beyanı( TC No veya Vergi Levhası Belgesi)
f) Yakıt Talep Formu ve Taahhütnamesi (Ek-1,Ek-2)
g) Ek Taahhütname
h) YMM  Verildi Yazısı (Kamu ve 20 m den Küçük Balıkçılar Hariç)
i) Var ise Önceki ÖTV'siz YAD  ve GHKJ
j) Donatan bilgileri.(Şahıs veya Şirket Belgeleri)

 

 

1 Saat

32

ÖTV’siz Yakıt Vize İşlemleri

a) Dilekçe
b) Yakıt Alım Defteri ve Gemi Hareket Kayıt Jurnali Aslı
b) Denize Elverişlilik Belgesi Aslı ve Ftk.
c) Su ürünleri Ruhsatı Aslı ve Ftk.
d) Yakıt Alım Defteri Kontrol Formu (E-denizcilik sisteminden düzenlenen)

15 Dak.

33

Dalgıçlık Ameliyesi İzni

a) Dilekçe
b) Şirket Yetki Belgesi
c) Dalgıç Yeterlilik Belgesi
d) Dalgıç Sigorta Dökümü
e) Dalgıç Sağlık Raporu
f) Şirket Şartı ve imza sirküleri
g) Su Altı Dalış Planı.
h) Onaylı Dalış Defteri
ı) Takım Muayenesi
i) Dalış Teknesi Denize Elverişlilik Belgesi Aslı-Fotokopisi

1 Saat

 34

İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Belgesi Talebi

a) Dilekçe
b)Belge dekontu-harcı
c) T.C. Kimlik Numarası Beyanı,
d) Diploma sureti (onaylı),
e) Sağlık Raporu Sureti (onaylı),
f) STCW Kurs Başarı Belgesi Sureti (onaylı),
g) Askerlik durumu yazılı beyanı (stajyer cüzdanı alacak öğrencilerden aranmaz),
h) Sabıka kaydı veya  kişi yazılı beyanı,
ı) Fotoğraf (3 Adet),
j) TGK bilgisayar çıktısı,
k) İmza Formu

1 gün

 35

Zayiinden Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Belgesi Talebi

a)  Dilekçe
b) T.C. Kimlik Numarası Beyanı,
c)  Sabıka kaydı,
d) Fotoğraf (2 Adet),
e) Süresi dolmuş ise sağlık yoklamasının yaptırılması ve kütüğe işlenmesi
f) TGK bilgisayar çıktısı,
g) İmza Formu
h) Belge dekont-harcı

1 gün

 36

Gemiadamı Cüzdanı/ Gemiadamı Belgesi Değiştirme Talebi

a)  Dilekçe
b) T.C. Kimlik Numarası Beyanı,
c)  Süresi dolmuşsa Sağlık yoklaması,
d) Gemiadamı cüzdanı/belgesinin aslı
e) Fotoğraf (2)
f)Belge harcı-dekontu

1 gün

 37

STCW Belgesi ilk düzenleme Talebi

a) Dilekçe
b) T.C. Kimlik Numarası Beyanı,
c) STCW Kurs Başarı Belgesi Sureti (onaylı),
d)  Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Belgesinin aslı
e) T.G.K bilgisayar çıktısı
f) İmza Formu
g)Belge dekontu-harcı

1 gün

 38

STCW Belgelerinin Değiştirilme Talebi

a) Dilekçe
b) T.C. Kimlik Numarası Beyanı,
c) STCW Belgesinin Aslı,
d)  Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Belgesinin aslı
e) T.G.K bilgisayar çıktısı
f) İmza Formu
g)Belge dekontu-harcı

1 gün

39

Zayiinden STCW Belgesi Talebi

a) Dilekçe (STCW belgesinin zayii olduğuna dair),
b) T.C. Kimlik Numarası Beyanı,
c) Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Belgesinin aslı
d)  Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Belgesinin aslı
e)Belge dekontu-harcı

1 gün

40

 

Süresi dolan STCW Belgelerinin Yenilenmesi

a) Dilekçe
b) T.C. Kimlik Numarası Beyanı,
c) STCW Belgesinin Aslı,
d)  Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Belgesinin aslı-imza formu
e) T.G.K bilgisayar çıktısı
f) İmza Formu
g) Belge harcı-dekontu
h) Değerlendirme Sınavı Başarı  Belgesi (Değerlendirme  sınavı gemi kaptanı tarafından yapılmış ise, ilgili makama başlıklı  hangi konulardan sınav yapıldığını gösteren belge, Tayfa listesi ve gemi jurnalinin sınavın yapıldığı güne ait kısmının tasdikli fotokopisi, eğitim kaydı formu geminin ISM kayıtlarının gemi kaptanı tarafından imzalanması )

 

1 gün

41

Tayfa Sınıfı Gemiadamlarınn Terfi İşlemleri

a) Dilekçe
b) T.C. Kimlik Numarası Beyanı,
c) Deniz Hizmet Çizelgesi,
d)  Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Belgesinin aslı
  e) Sabıka kaydı veya kişinin yazılı beyanı,
  f) Sağlık Raporunun onaylı bir sureti
 g) Tayfa sınavını kazandığını gösteren belge
 h) T.G.K bilgisayar çıktısı
i) İmza Formu
i) Fotoğraf
ı) Belge dekontu-harcı

1 gün

42

Zabitan Sınıfı Gemiadamlarının Terfi İşlemleri

a) Dilekçe
b) T.C. Kimlik Numarası Beyanı,
c) Deniz Hizmet Çizelgesi,
d) Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı belgesinin aslı,
e) Sağlık Raporu Sureti (onaylı),
f) Sabıka kaydı veya kişinin yazılı beyanı,
g) Sınav Kazandı Belgesi,
h) TGK bilgisayar çıktısı,
i) Diploma fotokopisi,
ı) İmza formu
j) Fotoğraf 
k)Belge harcı-dekontu

3 gün

43

İlk Defa Yeterlik Belgesi Talebi

a) Dilekçe
b) T.C. Kimlik Numarası Beyanı,
c) Deniz Hizmet Çizelgesi,
d) GemiadamıCüzdanı/Gemiadamı  belgesinin aslı,
e) Sağlık Raporu Sureti (onaylı),
f) Sabıka kaydına ilişkin yazılı beyanı,
g) Sınav Kazandı Belgesi,
h) TGK bilgisayar çıktısı,
i)  Diploma fotokopisi,
j)  İmza formu,
k) İkametgah Belgesi,
l)  Deniz Stajını tamamladığına dair okuldan alınan yazı,

3 gün

44

Yeterlik Belgesi İntibak Talebi

a) Dilekçe
b) T.C. Kimlik Numarası Beyanı,
c) Deniz Hizmet Çizelgesi,
d) GemiadamıCüzdanı/Gemiadamı  belgesinin aslı,
e) Sağlık Raporu Sureti (onaylı),
f) Sabıka kaydı veya kişinin ilişkin yazılı beyanı,
g) Sınav Kazandı Belgesi,
h) TGK bilgisayar çıktısı,
i)  Diploma fotokopisi,
j)  İmza formu,
k) İkametgah Belgesi,
l)  Deniz Stajını tamamladığına dair okuldan alınan yazı,
m) STCW kurs başarı belgesi,
n)  Fotoğraf (3 Adet ) o)Belge dekontu-harç

3 gün

45

Zayiinden Yeterlik Belgesi Talebi

a) Dilekçe
b) T.C. Kimlik Numarası Beyanı,
c) Adli Sicil Kaydı,
d) GemiadamıCüzdanı/Gemiadamı belgesinin aslı,
e) STCW sertifikası olmayanlar için kurs başarı belgesi,
f) TGK bilgisayar çıktısı,
g) Fotoğraf (2 Adet),
h) İmza formu i)Belge dekontu-harç

1 gün

46

Yeterlik Belgesi Süre Uzatımı Talebi

a) Dilekçe
b) T.C. Kimlik Numarası Beyanı,
c) Yeterlik Belgesinin aslı,
d) GemiadamıCüzdanı/Gemiadamı belgesinin aslı (Eski tip gemiadamı cüzdanı varsa STCW belgelerinin aslı),
e) Deniz Hizmet Çizelgesi,
f) TGK bilgisayar çıktısı,
g) Fotoğraf (2 Adet),
h) İmza formu  i)belge dekontu-harç

1 gün

47

İlk Defa Telsiz Yeterlik Belgesi Talebi

a) Dilekçe
b) T.C. Kimlik Numarası Beyanı,
c) Öğrenim Belgesinin sureti (onaylı),
d) Sağlık Raporunun Sureti (onaylı),
e) Kurs zorunluluğu olanlar için kurs gördüğüne dair belge,
f) TGK bilgisayar çıktısı,
g) Fotoğraf (6 Adet),
h) İmza formu
i) Gemiadamı cüzdanı varsa aslı,
j) Yeterlik belgesinin ücretinin ödendiğine dair makbuz,
k) Sabıka kaydı(Kamu personelinden aranmaz)
l) Sınav kazandı belgesi

 

3 gün

48

Telsiz Yeterlik Belgesi değiştirme, süre uzatımı ve intibak talebi

a) Dilekçe
b) T.C. Kimlik Numarası Beyanı,
c) Telsiz Yeterlik Belgesinin aslı,
d) Sağlık Raporunun Sureti (onaylı),
e) Deniz Hizmet Çizelgesi (süresi dolan yeterlikler için),
f) TGK bilgisayar çıktısı,
g) Fotoğraf (2 Adet),
h) İmza formu
i) Gemiadamı cüzdanı varsa aslı,
j) Yeterlik belgesinin ücretinin ödendiğine dair makbuz,
k) Sabıka kaydına (Kamu Personelinden aranmaz )  l)Hizmet Belgesi

1 gün

49

Zayiinden Telsiz Yeterlik Belgesi Talebi

a) Dilekçe
b) T.C. Kimlik Numarası Beyanı,
c) Sağlık Raporunun Sureti (onaylı),
d) Deniz Hizmet Çizelgesi (süresi dolan yeterlikler için),
e) TGK bilgisayar çıktısı,
f) Fotoğraf (2 Adet),
g) İmza formu
h) Gemiadamı cüzdanı varsa aslı,
i) Yeterlik belgesinin ücretinin ödendiğine dair makbuz,
j) Sabıka kaydı(Kamu personelinden aranmaz.)

1 gün

50

Kısa Mesafe Telsiz Belgesi Talebi

a) Dilekçe
b) T.C. Kimlik Numarası Beyanı,
c) Yeterlik Belgesinin aslı 
d) Gemiadamı Sağlık Yoklama Fotokopisi (onaylı),
e) Sabıka kaydı (Kamu kurumlarında çalışanlardan aranmaz),
f) Yeterlik Belgesi ücreti ödendiğine dair makbuz
g)Fotoğraf (2 adet)
h)Telsiz belgesinin ücretinin ödendiğine dair makbuz

 

1 gün

51

Kısa Mesafe Telsiz Belgesi İntibak ve Değiştirme Talebi

a) Dilekçe
b) T.C. Kimlik Numarası Beyanı,
c) Yeterlik Belgesinin aslı
d) Gemiadamı Sağlık Yoklama Fotokopisi (onaylı),
e) Sabıka kaydı (Kamu kurumlarında çalışanlardan aranmaz),
f) Yeterlik Belgesi ücreti ödendiğine dair makbuz,
g) Fotoğraf (2 Adet)

1 gün

52

İlk defa Amatör Denizci Belgesi Talebi

a) Dilekçe
b) T.C. Kimlik Numarası Beyanı,
c)ADB kayıtları- müracaat formu
d) Sağlık raporu
e)  Belge dekontu-harcı
f) Amatör denizci sınavını kazandı-sonuç belgesi g) Kimlik İletişim bilgileri
e) Fotoğraf

1 gün

53

Amatör Denizci Belgesi Değiştirme Talebi

a) Dilekçe
b) T.C. Kimlik Numarası Beyanı,
c) Amatör Denizci belgesinin aslı,
d) Fotoğraf  e)Belge dekontu-harcı

1 gün

54

Zayiinden Amatör Denizci Belgesi Talebi

a) Dilekçe
b) T.C. Kimlik Numarası Beyanı,
c)  Fotoğraf d)Belge dekontu-harcı

1 gün

55

Telsiz Operatörlüğü Sınavı  (REO-1,REO-2,GOC,ROC,LRC

a) Dilekçe
b) T.C. Kimlik Numarası Beyanı,
c) Diploma örneği,
d) Fotoğraf(4 adet)
e) Sağlık raporu,
f) Geçerli eğitim sertifikası veya onaylı sureti,
g) Sınav Harcı  
h)Sabıka kaydı

 

1 gün

56

İç sularda çalışan gemi ve iç su araçları kullanma yeterliği Talebi

 

 

a)Dilekçe
b) Nüfus Cüzdanı
c) Sağlık Raporu 
d)fotoğraf (8 adet)
e)Öğrenim belgesi örneği

1 gün

57

Kılavuz Kaptan Yeterlikleri Talebi

a) Dilekçe
b) T.C. Kimlik no- Kimlik   Fotokopisi,
c) Diploma örneği,
d) Fotoğraf,
e) Kılavuz Kaptan Yeterlik Belgesi,
f) Hizmet Belgesi,
g) İngilizce yeterlik belgesi,
h) Görev başı eğitim hizmet defteri,
ı) Sabıka Kaydına İlişkin Yazılı Beyan
i) Kılavuz Kaptanlık Temel Eğitim Başarı Belgesi, 
j) Yeterlik belge harcı

1  gün

58

Profesyonel Sualtıadamı İlk Defa, Sınav, Yabancı Ülkelerden Alınan Yeterlikler Talebi

a) Dilekçe
b) T.C. Kimlik no- Kimlik   Fotokopisi,
c) Diploma,
d) Kurs diploması,
e) Sağlık Raporu,
f) Fotoğraf,
g) Dalış kayıt defteri,
h) Aday kayıt belgesi, i)Sabıka kaydı yazılı beyanı
 ı)Yeterlik Belge harcı

2 gün

59

Profesyonel Sualtıadamı Yeterlilik Belgesi Yenileme

a)Dilekçe
b) Sabıka Kaydı yazılı beyan
c) T.C. Kimlik no- Kimlik fotokopisi,
d) Yeterlilik belge harcı

1 Saat

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri

:Çanakkale Liman Başkanlığı

İkinci Müracaat Yeri

  : Çanakkale Valiliği     

İsim

 : Erol KAYALI

İsim

  : Cezmi BATUK

Ünvan

 : Liman Başkanı V.

Ünvan

  : Vali Yardımcısı

Adres

: Kayserili Ahmet Paşa Cad.  
  No:4 ÇANAKKALE

Adres

  : Çanakkale Valiliği
    Kayserili Ahmet Paşa Cad.
    ÇANAKKALE

Tel

: 0 286 212 98 76 -78

Tel

  : 0 286 2171254

Fax

: 0 286 2129879

Fax

   :0 286 2176090

e-posta

:canakkale.liman@udhb.gov.tr

e-posta

   :canakkale@canakkale.gov.tr

 

 

00199243